Blog

In welke ondernemingen investeert Voor Elkaar Holding?

12 mrt 2024

Wij willen de wereld mooier maken, maar dat kunnen we niet alleen. Samen met onze portfoliobedrijven maken we sociale impact en vergroten we de solidariteit in de samenleving. Hoe groter en sterker de groep, hoe meer we samen kunnen bereiken. In dit artikel leggen we uit met welke ondernemingen we samen willen werken aan een mooiere wereld.

Voor Elkaar Holding richt zich op de twee domeinen mantelzorgondersteuning en financiële zorg en planning. We investeren in ondernemingen die in deze domeinen een probleem hebben gesignaleerd en daarvoor een impactvolle oplossing hebben ontwikkeld. Zo helpt ons portfoliobedrijf Prikkl mensen in alle fases van het leven grip op hun geldzaken te krijgen, levert Fello steun aan medewerkers die mantelzorg verlenen, en helpt Salarise medewerkers te bouwen aan hun financiële toekomst. Omdat we een impactinvesteerder zijn, wordt vaak aangenomen dat we eveneens investeren in groene initiatieven. Alhoewel we duurzaamheid een warm hart toedragen, is het op dit moment geen investeringsgebied voor ons.

Voor Elkaar Holding investeert in start-ups, scale-ups en grown-ups die voldoen aan drie hoofdcriteria: de onderneming maakt sociale impact, is financieel gezond en heeft een uitgewerkt businessplan, en is op te schalen.

 

Sociale impact

Het eerste en belangrijkste criterium is de sociale impact. Wat voor goeds doet het bedrijf voor de burger? Of, met andere woorden: In hoeverre zorgt de onderneming ervoor dat samen iets wordt opgelost wat alleen niet lukt? Hierachter schuilt het solidariteitsprincipe, waar we veel waarde aan hechten. We ondersteunen de bedrijven waarin we investeren bij het maken van impact en zorgen ervoor dat die impact ook wordt gemeten en gemanaged. Alleen op die manier kan de impact steeds meer worden vergroot.

Meet de onderneming de impact zelf nog niet, bijvoorbeeld in het geval van een start-up, dan zetten we samen een Theory of Change op. Die brengt de veranderingen, voorwaarden en situaties in kaart die nodig zijn om de impactdoelstelling(en) te bereiken.

 

Financieel gezond en een uitgewerkt businessplan

Hoewel de social impact van een onderneming prioriteit heeft, is een redelijk financieel rendement eveneens van belang. De ondernemingen waarin we investeren hebben bij voorkeur een gezonde omzet en kostenontwikkeling en een realistisch businessmodel. Maken start-ups (of scale-ups) nog geen rendement, dan moeten ze wél een uitgewerkt businessplan en een sterk team met een goede visie hebben. Als wij in ze geloven, dan zijn we de partner die ze helpt bij het uitvoeren van het plan en het maken van impact. Daarvoor stellen we ons kapitaal, ons netwerk en alle kennis en kunde die we in huis hebben ter beschikking.

 

Schaalbaarheid

Om zoveel mogelijk impact te kunnen maken en solidariteit in de samenleving te laten groeien, moeten ideeën schaalbaar zijn. De vraag hoeveel burgers er worden geraakt door de oplossing speelt daarbij een sleutelrol. Technologische oplossingen in de vorm van een platform zijn doorgaans makkelijker op te schalen dan initiatieven met een sterke lokale verankering. Dat laatste zien we veel binnen de mantelzorg. Bij deze ondernemingen letten we er sterk op of er een plan ligt om de oplossing landelijk of zelfs internationaal (binnen de EU) uit te zetten.

 

Onze aanpak bij start-ups, scale-ups en grown-ups

Bij een investering in een start-up of scale-up hanteren we dezelfde hoofdcriteria als voor een grown-up, maar er zijn verschillen in focus en voorwaarden. Bij een start-up of scale-up speelt de product-market fit een bepalende rol; die moet bekend zijn. Als daarnaast wordt voldaan aan de drie hoofdcriteria, verkennen wij graag of we de oplossing samen met de onderneming vorm kunnen gaan geven. Dat kan betekenen dat er al een gevalideerde oplossing is die we samen (verder) opschalen, maar het kan ook betekenen dat de oplossing nog ontwikkeld moet worden.

Als we geloven dat er sprake is van een potentiële match, maar er nog niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, stellen we al in verkenningsfase onze kennis, ons netwerk en coaching beschikbaar. Ligt er bijvoorbeeld nog geen duidelijk groeiplan, dan koppelen wij de onderneming aan een coach die het management ondersteunt op het gebied van strategie en opschalen. Uit zo’n proces komt vaak een aangescherpt businessplan en een concrete, goed geformuleerde investeringsvraag voort.

Bij grown-up ondernemingen is het doel de onderneming te begeleiden naar de volgende fase. Dat kan (verdere) groei of een succesvolle exit zijn, waarbij de continuïteit van het bedrijf wordt geborgd.

Bij zowel start-ups, scale-ups als ook grown-ups hechten wij veel waarde aan de oprichter(s) en/of het team achter de onderneming. We werken graag samen met ondernemers met een sociaal hart, een sterke visie en de motivatie om impact te maken. Een goede match met het team van Voor Elkaar Holding is ook belangrijk. We gaan niet op de stoel zitten van de ondernemers, maar zijn wel nauw betrokken bij alle stappen van het proces. Een goede klik en een gedeelde mindset is daarom van waarde.

 

We zijn een betrokken, hands-on investeerder voor de lange termijn

Klassieke financierders verstrekken geld aan ondernemingen, maar zijn niet direct betrokken bij de groei of uitbouw ervan. Wij pakken dat anders aan. Als hands-on investeerder zijn we vanaf het begin intensief betrokken bij onze ondernemingen. Om (verdere) groei te verzekeren of tegenvallende resultaten om te buigen werken we samen met een hoogwaardig netwerk van experts. Dat bestaat onder andere uit financieel deskundigen, marketing en communicatie professionals en businesscoaches. 

Anders dan venture capital en private equity ondernemingen hanteren wij een buy, build and hold strategie. We streven niet naar een (snelle) winstgevende exit, maar investeren voor de lange termijn. Ondernemingen krijgen zo de kans op een gezonde manier te groeien en steeds meer impact te maken in de domeinen waarop we ons richten. Waar mogelijk verkennen we samenwerkingen tussen verschillende ondernemingen met een gelijke dienstverlening, bijvoorbeeld door de oprichters al vroeg in het traject met elkaar in contact te brengen. Waarom? Omdat we samen nóg groter kunnen worden en dus meer impact kunnen maken.